แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 28 ส.ค.54 (แทนวันที่ 27 ส.ค.54 ที่งดสอน)

ประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 28 ส.ค.54 (แทนวันที่ 27 ส.ค.54 ที่งดสอน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เรื่อง วิชา 177330 ตอน 001,802 สอนในวันที่ 28 ส.ค.54 (แทนวันที่ 27 ส.ค.54 ที่งดสอน)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง กระบวนวิชา 177330 ตอน 001,802
สอนในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.ห้องเรียน SB 4106
เพื่อสอนแทนในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ที่อาจารย์จะงดสอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ