แสดงรายละเอียดข่าวเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดป้ายคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดป้ายคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดป้ายคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดป้ายคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับมอบดอกไม้ ณ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ