แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวธิดารัตน์ เม่งช่วย รหัสประจำตัว 522010025
2. นางสาวสุชา โฉมศรี รัหสประจำตัว 532010067

ให้มาติดต่อเพื่อขอรับเกียรติบัตรเรียนดี ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ