แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละกระบวนวิชา นั้น
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง http://mis.cmu.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2554

การเข้าใช้งานระบบ
1.นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 (รหัส 53) ชื่อบัญชีผู้ใช้จะเป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วย @cmu.ac.th เช่น 53xxxxxxx@cmu.ac.th

2.สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 52 ลงไป การเข้าใช้งานระบบ มีดังนี้

นักศึกษาปริญญาตรี ชื่อบัญชีผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย u ตามด้วยรหัสนักศึกษา และตามด้วย @cm.edu เช่น u50xxxxxxx@cm.edu
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อบัญชีผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย g ตามด้วยรหัสนักศึกษา และตามด้วย @cm.edu เช่น g50xxxxxxx@cm.edu
และใช้รหัสผ่าน 7 หลัก (นอกวงเล็บ) จากใบแจ้งรหัสผ่านของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน) เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

โดยท่านสามารถดูคู่มือการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ไฟล์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้
หรือหากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ mis@cmu.ac.th
ได้ที่ 053-943-832-4

กรณีทำรหัสผ่านสูญหายหรือไม่ทราบรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านการประเมินได้ที่งานบริการการศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ