แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2554

เชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2554

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2554 มูลนิธิจึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมูลนิธิ หรือในคุณสมบัติอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อขอรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ