แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เรื่อง วิชา 201100 ตอน 801 สอนในวันที่ 16 ส.ค.54(แทนวันที่ 17 ส.ค.54 ที่งดสอน)

ประกาศ! เรื่อง วิชา 201100 ตอน 801 สอนในวันที่ 16 ส.ค.54(แทนวันที่ 17 ส.ค.54 ที่งดสอน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เรื่อง วิชา 201100 ตอน 801 สอนในวันที่ 16 ส.ค.54(แทนวันที่ 17 ส.ค.54 ที่งดสอน)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง กระบวนวิชา 201100 ตอน 801 สอนในวันอังคารที่ 16
สิงหาคม 2554 เพื่อสอนแทนในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ที่อาจารย์ได้งดสอน
รายละเอียดดังนี้
1. เวลา 13.00-14.30 น. ห้องเรียน SB 4106
2. เวลา 14.30-16.00 น. ห้องเรียน SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ