แสดงรายละเอียดข่าว2 อาจารย์ มช. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

2 อาจารย์ มช. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 อาจารย์ มช. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

2 อาจารย์ มช. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=236

นอกจากนี้ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” วันที่ ๑๘ –๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ