แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนข้าราชการบำนาญเข้าร่วม "โครงการ คบจ. สัญจรชี้แจงบำเหน็จตกทอดส่งเสริมเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ"

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนข้าราชการบำนาญเข้าร่วม "โครงการ คบจ. สัญจรชี้แจงบำเหน็จตกทอดส่งเสริมเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนข้าราชการบำนาญเข้าร่วม

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนข้าราชการบำนาญเข้าร่วม "โครงการ คบจ. สัญจรชี้แจงบำเหน็จตกทอดส่งเสริมเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญ" โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ รับทราบข่าวสาารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ข้าราชการพึงมีพึงได้ ในวันพุณที่ 17 สิงหาคม 2554 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ