แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ส.ค. 9.00-16.00น

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ส.ค. 9.00-16.00น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ส.ค. 9.00-16.00น

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินงงานโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อที่จะทำการ Upgrade ความเร็วการเชื่อมต่อไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย

ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายบางส่วนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

มีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053 94 1781 ต่อ 888003

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ