แสดงรายละเอียดข่าวสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน National e-learning Seminar and workshop 2011

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน National e-learning Seminar and workshop 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน National e-learning Seminar and workshop 2011

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้าน e-learning ปี 2554 อีเลิร์นนิง วันนี้และพรุ่งนี้ : ก้าวต่อไปของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อใหม่ (National e-learning Seminar and workshop 2011 e-learning Today and Tomorrow : Next - step of lnnovative with New Media) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.itsc.cmu.ac.th/itsc2008/traning_show.php?newsid=2062

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ