แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT - JSPS ประจำปี 2555‏

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT - JSPS ประจำปี 2555‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT - JSPS ประจำปี 2555‏

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science,JSPS) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2555 (FY2012) ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)
โดยผู้สนใจขอรับทุนจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังภารกิจการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ประกาศการขอรับทุน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1269


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ