แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!!!! เรื่อง สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

ประกาศ!!!! เรื่อง สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!!! เรื่อง สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น.SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ