แสดงรายละเอียดข่าวสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177361 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554

สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177361 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177361 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177361 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30-18.30 น. SB 1122(แทน รศ.สมชาย)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ