แสดงรายละเอียดข่าวประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2554

ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ ประจำปี 2554

ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2554 มีนโยบายในการให้ทุนทำวิทยานิพนธ์แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ