แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติแ‏ละนานาชาติ

ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติแ‏ละนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติแ‏ละนานาชาติ

ศูนย์บริหารงานวิจัย ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รอบเดือนสิงหาคม 2554
อาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ โดยกรอกเอกสารตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และแนบผลงานจำนวน 3 ชุด
ส่งมายังศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการรวบรวมคำขอส่งศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ