ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติแ‏ละนานาชาติ

ข่าววิจัย

ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติแ‏ละนานาชาติ

ศูนย์บริหารงานวิจัย ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รอบเดือนสิงหาคม 2554
อาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ โดยกรอกเอกสารตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และแนบผลงานจำนวน 3 ชุด
ส่งมายังศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการรวบรวมคำขอส่งศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ต่อไป