แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ The Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ The Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ The Asian Consortium for Human Rights-Based Access  to Justice

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ ต้อนรับคณะศึกษาดูจาก โครงการ The Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แก่นักวิชาการ นักศึกษา จาก จากประเทศ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เนปาล ญี่ปุ่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ และสำนักงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ