แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 “ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน?”

ขอเชิญร่วมงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 “ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน?” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5  “ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน?”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 “ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน?” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 บริเวณชั้น 1 และห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตอกย้ำให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งชาวไทย ประเทศอาเซียนและชาวต่างประเทศอื่น ๆ มองเห็นบทบาทและความสำคัญของประชาคมอาเซียนมากขึ้น เสริมเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของประชาคมอาเซียน ตลอดจนสร้างความพร้อมโดยรวมให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสมาชิกของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้งหลายที่ศึกษาและปฏิบัติภารกิจอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่สันติสุข ความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน

งาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 มีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอด 3 วันของการขัดงาน ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มช. กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” หลังจากนั้น มีการแสดงของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ การเสวนาเป็นคณะ :“ทัศนะและมุมมองว่าด้วยความเป็นนานาชาติ ความเป็นประชาคมอาเซียนและประเทศไทย”โดย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเสวนาเป็นคณะ : “ทัศนะและมุมมองว่าด้วยความเป็นนานาชาติ ความเป็นประชาคมอาเซียนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย ผู้แทนนักศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554บริเวณชั้น 1 และลานจอดรถของสถาบันภาษา มีการประกวดเรียงบทความ/เรียงความระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดง การละเล่นประจำชาติ และสาธิตการทำ พร้อมชิมอาหารนานาชาติ ณ บูธต่างๆ

งาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 “ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน?” เป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาและบุคลากรของประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่กำลังศึกษา และปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนต่อไป

ขอเชิญนักศึกษาต่างชาติ ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร มช. ชาวต่างชาติ และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-2603-4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ