แสดงรายละเอียดข่าวทุนดีเอเอดี ปีการศึกษา 2012/2013

ทุนดีเอเอดี ปีการศึกษา 2012/2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนดีเอเอดี ปีการศึกษา 2012/2013

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดี เอ เอ ดี) มอบให้ทุนการศึกษาและวิจัยใน ระดับปริญญาเอกทุกสาขาสำหรับปีการศึกษา 2012/2013 เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีสถานศึกษาที่แน่นอนรองรับในประเทศเยอรมนีในขณะสมัครทุน และผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.bangkok.diplo.de

ปิดรับสมัครที่สถานทูตฯ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (รับเฉพาะที่เอกสารครบเท่านั้น)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ