แสดงรายละเอียดข่าวงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. เนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ