แสดงรายละเอียดข่าวสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177450 ตอน 001 และ 801

สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177450 ตอน 001 และ 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177450 ตอน 001 และ 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรืองสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177450 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตอนเรียน 001 ห้องเรียน SB 4201 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
เวลา 13.00-16.00 น.
2. ตอนเรียน 801 ห้องเรียน SB 4410 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ