แสดงรายละเอียดข่าวเวทีวิชาการ แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ กับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง

เวทีวิชาการ แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ กับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวทีวิชาการ แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ กับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีวิชาการ เรื่อง แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ กับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง โดยมีคุณสวิง  ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมกระจก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ