สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

ข่าววิจัย

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่ีอสนับสนุนทุนวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 โครงการ คือ "โครงการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ค.ศ.1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระกว่างประเทศ"
คณาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 (แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th