แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมฟังบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 178743 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมฟังบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 178743 กฎหมายสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมฟังบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 178743 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมฟังบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 178743 กฎหมายสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาวกับชุมชนบ้านหนองไซ โดย นายทินกฤต นุตวงษ์ ในวันที่ 31 ก.ค. 54 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง SB 3203 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ