แสดงรายละเอียดข่าวสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติขอเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติขอเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติขอเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Forum on Historical Reconciliation ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวรัชนินท์ พงศ์อุดม นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ โทร. 02 628 5646 ต่อ 119 โทรสาร 0 2281 0953 มือถือ 086 1570107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ