แสดงรายละเอียดข่าวเชิญประชุม เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions in Enhancing Global Competencies "

เชิญประชุม เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions in Enhancing Global Competencies " - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญประชุม เรื่อง

ด้วย The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีประชุม ได้กำหนดจัดประชุม เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions in Enhancing Global Competencies " ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2554 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสนอ Country Report โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง และให้แจ้งชื่อพร้อม Abstract มายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เพื่อนำส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ