แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2554 (เพิ่มเติม)

กระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2554 (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2554 (เพิ่มเติม)

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2554(เพิ่มเติม)คือ กระบวนวิชา 177334 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ