แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลโมร็อกโก (ปริญญาตรี-เอก) ปี 2554-2555

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก (ปริญญาตรี-เอก) ปี 2554-2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก (ปริญญาตรี-เอก) ปี 2554-2555

รัฐบาลโมร็อกโกได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก) ในมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก จำนวน 15 ทุน ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้ มีอายุระหว่าง 19-23 ปี สำหรับ
ปริญญาตรี
2. ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกในระดับดี
3. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบ จำนวน 2 ชุด
ในแต่ละชุดมีเอกสาร ดังนี้
3.1 ใบสมัคร
3.2 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.4 สำเนาสูติบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.5 สำเนาหนังสือเดินทาง
3.6 ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่าผู้สมัครมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นพาหะแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.7 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยระบุชื่อจริง นามสกุล และสัญชาติไว้ที่ด้านหลังรูป
3.8 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอกต้องยื่นสำเนาผลงานวิจัยด้วย
4 ผู้สมัครจะต้องระบุสถานศึกษาและวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่ออย่างชัดเจน
3 ลำดับ โดยเรียงลำดับจากสาขาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษามากที่สุดไปยังน้อยที่สุด และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือขอรับทุน
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 88 ดอลลาร์สหรัฐ โดยทุนการศึกษานี้จะไม่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ดังรายละเอียดจากกฎระเบียบและใบสมัครตามที่แนบ
ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.amci.ma หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 115 ทั้งนี้ ผู้สมัครตัองกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ