แสดงรายละเอียดข่าวสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถติดตามรายละเีอียดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ