แสดงรายละเอียดข่าวสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2554

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2554

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2554 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://cufstconference2011.nida.ac.th/main/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ