แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 9, 16 และ 17 กรกฏาคม 2554

กระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 9, 16 และ 17 กรกฏาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 9, 16 และ 17 กรกฏาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดกระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ในวันที่ 9, 16 และ 17 กรกฏาคม 2554
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน
ได้ที่ไฟล์ประกอบ

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่งดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ