แสดงรายละเอียดข่าวการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท

การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนของกระบวนวิชา 178701 ภาษาอังกฤษ และ 178704 กฎหมายกับการพัฒนาฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ