แสดงรายละเอียดข่าวทุน The Hitachi Scholarship Foundation 2012

ทุน The Hitachi Scholarship Foundation 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน The Hitachi Scholarship Foundation 2012

ด้วย The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งเรื่องทุน ประจำปี 2012 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1.Hitachi Scholarship Program เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
2.Hitachi Research Fellowship Program เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาิวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
3. Komai Fellowship Program เป็นทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หรือที่ http://www.hitachi-zaidan.org/global/scholarship/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ