ทุน The Hitachi Scholarship Foundation 2012

ข่าววิจัย

ทุน The Hitachi Scholarship Foundation 2012

ด้วย The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งเรื่องทุน ประจำปี 2012 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1.Hitachi Scholarship Program เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
2.Hitachi Research Fellowship Program เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาิวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
3. Komai Fellowship Program เป็นทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หรือที่ http://www.hitachi-zaidan.org/global/scholarship/index.html