แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภ

เนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา อาจารย์ท่านใดสนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย หรือติดต่อโดยตรงที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา นางวาสนา เกตุแห่ง หมายเลข 0 2887 6810

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ