แสดงรายละเอียดข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีสมานฉันท์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีสมานฉันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีสมานฉันท์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
คณาจารย์ นักศึกษา ท่านใดสนใจสามารถติดตามกำหนดการได้ที่ไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ คุณวราลักษณ์ นาคเสน ณ ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ