แสดงรายละเอียดข่าวสภาคณาจารย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2554

สภาคณาจารย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาคณาจารย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2554

สภาคณาจารย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2554 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://CUFSTconference2011.nida.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ