แสดงรายละเอียดข่าวการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 - 24 มิ.ย. 54

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 - 24 มิ.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 - 24 มิ.ย. 54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประธานกรรมการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (คณะเกษตรศาสตร์) และ อ.รัตน์ ตัณฑจำรูญ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เข้าตรวจสอบและประเมินฯ คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน ปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ