แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177310 ตอน 002/003 (ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554) และ ตอน 801(ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554)

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177310 ตอน 002/003 (ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554) และ ตอน 801(ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177310 ตอน 002/003 (ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554) และ ตอน 801(ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา 177310 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตอน 002/003 เวลา 13.00-14.30 น.SB 4105 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
2. ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. SB 1122 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ