แสดงรายละเอียดข่าวกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ใคร่ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งประวัติและผลงานของศิลปินที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยจัดทำตามแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาที่ต้องการเสนอ ได้แก่ สาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง และส่งไปยยังหออัครศิลปิน สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ