แสดงรายละเอียดข่าวคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย

ด้วยโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enitschula.net/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ