แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177330 ในภาคเรียนที่ 1/54

ประกาศ! การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177330 ในภาคเรียนที่ 1/54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177330 ในภาคเรียนที่ 1/54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177330
ในภาคเรียนที่ 1/54 โดยรวม นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้
1. ตอน 001(วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. SB 4105
สามารถดูรายชื่อหน้าห้อง SB 4105
2. ตอน 801 (วันจันทร์เวลา 16.30-16.30 น. SB 1122)
สามารถดูรายชื่อได้ที่ หน้าห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ