แสดงรายละเอียดข่าวสำรวจความต้องการอบรบภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ที่จะประสงค์จะสมัครรับทุน มช. เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

สำรวจความต้องการอบรบภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ที่จะประสงค์จะสมัครรับทุน มช. เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำรวจความต้องการอบรบภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ที่จะประสงค์จะสมัครรับทุน มช. เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการสำรวจความต้องการอบรบภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEFLและ IELTS สำหรับคณาจารย์ที่จะประสงค์จะสมัครรับทุน มช เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยได้กำหนดการอบรมแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.
2. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น.

สำหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งได้ที่ งานบริหารทั่วไป
คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ