แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ประจำปี 2554

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ประจำปี 2554

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา รักษาการหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ