แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ)

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ)

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนของปัญญาชนในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้สมัครรับทุนดังกล่าวจะมาจากบุคคลทุกสาขาวิชาชีพ เช่น นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ศิลปิน นักเขียน นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคม พนักงานของรัฐ และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ซึ่งอุทิศตนทำงานสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นโดยอาศัยความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์จากอาชีพของแต่ละคน ซึ่งจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส มอบให้แก่ปัญญาชนสาธารณะซึ่งมีบทบาทอันเป็นที่ยอมรับใน สังคม และมีอายุ 40 ปี เป็นอย่างน้อย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีระยะเวลารับทุนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และมากที่สุดไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถเลือกดำเนินโครงการในประเทศสมาชิกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ประเทศ
2. ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย มอบให้แก่ผู้มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีระยะเวลารับทุนตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ถึงอย่างมากที่สุด 12 เดือน โดยสามารถเลือกดำเนินโครงการภายในหนึ่งหรือสองประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่ง ใบสมัครและเอกสารได้ที่ api.apply2011@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ api_fellowships@chula.ac.th รวมทั้งศึกษารายละเอียดการสมัครจากเว็บไซต์ http://www.api-fellowships.org/body/thailand.php หรือโทรศัพท์ 02-218-7422

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ