แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน วิชา 177467 ตอน 801 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน วิชา 177467 ตอน 801 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน วิชา 177467 ตอน 801 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศ! เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน วิชา 177467 ตอน 801 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 จากเดิมเริ่มเรียนเวลา 16.30 น. เปลี่ยนแปลงเป็น 17.30 น. ห้องเรียน SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ