แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ย้ายห้องเรียนและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 ในภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศ ย้ายห้องเรียนและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 ในภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ย้ายห้องเรียนและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177450 ตอน 801 ในภาคเรียนที่ 1/2554

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ