แสดงรายละเอียดข่าวสอนเพิ่มเติม วิชา 177450 ตอน 001

สอนเพิ่มเติม วิชา 177450 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนเพิ่มเติม วิชา 177450 ตอน 001

สอนเพิ่มเติม วิชา 177450 ตอน 001 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง SB 4203       

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ