แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177330 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177330 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177330 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177330 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ