แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554
เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุุณค่าในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

หน่วยพิธีประตูสวนดอก ณ บริเวณประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ