แสดงรายละเอียดข่าวการให้เงินอุดหนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยของนิสิตนักศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์ให้เงินอุดหนุนแก่นิสิตนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้สำหรับทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง กระบวนการในระบบประชาธิปไตย และกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งนี้โดยมุ่งที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ อันนำไปสู่พัฒนาการทางการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งผู้สนใจจะขอรับเงินอุดหนุนสามารถเสนอขอรับได้ ดังมีรายละเอียด ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ