แสดงรายละเอียดข่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ International Conference on ASEAN : Social,Cultural and Ecnomic Dimensions" (ASCED)ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.asced.msu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ